26 octombrie 2016

Oficiul National de Prevenire şi Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) este Unitatea de Informatii Financiare a Romaniei de tip administrativ, cu rol de lider in elaborarea, coordonarea si implementarea sistemului national de combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului.

Una dintre functiile principale ale acestei institutii este colectarea, procesarea si analiza informatiilor financiare. In conditiile in care, din analiza datelor si informaţiilor prelucrate la nivelul instituţiei, rezulta indicii temeinice cu privire la spalarea banilor, Oficiul sesizeaza de indata Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, iar in situatia in care se constata finantarea unor acte de terorism, ONPCSB sesizeaza de indata si Serviciul Roman de Informatii cu privire la operatiunile suspecte de finantare a actelor de terorism, in conformitate cu prevederile legii speciale, fiind astfel conturata functia de diseminare a informatiilor catre autoritatile competente.

Ca urmare a intensificarii activitatilor de control a ONPCSB, in cele ce urmeaza va reamintim care sunt principalele obligatii ale contribuabililor pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor, conform Legii Nr. 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului:

  1. Obligatia de a desemna una sau mai multe persoane care au responsabilitaţi in aplicarea prezentei legi, ale caror nume vor fi comunicate Oficiului, impreuna cu natura şi cu limitele responsabilitaţilor menţionate si de a stabili politici si proceduri adecvate pentru aplicarea legii 656/2002:

ART. 20

(1) Persoanele juridice prevazute la art. 10 vor desemna una sau mai multe persoane care au responsabilitaţi in aplicarea prezentei legi, ale caror nume vor fi comunicate Oficiului (ANEXA, Regulament de Aplicare a legii 656), impreuna cu natura şi cu limitele responsabilitaţilor menţionate.

(2) Persoanele prevazute la art. 10 lit. a) – d), g) – j), precum şi structurile de conducere ale profesiilor liberale prevazute la art. 10 lit. e) şi f) vor desemna una sau mai multe persoane care au responsabilitaţi in aplicarea prezentei legi, ale caror nume vor fi comunicate Oficiului, cu precizarea naturii şi limitelor responsabilitaţilor incredinţate, şi vor stabili politici şi proceduri adecvate in materie de cunoaştere a clientelei, de raportare, de pastrare a evidenţelor secundare sau operative, de control intern, evaluare şi gestionare a riscurilor, managementul de conformitate şi comunicare, pentru a preveni şi a impiedica operaţiunile suspecte de spalarea banilor sau finanţarea terorismului, asigurand instruirea corespunzatoare a angajaţilor. Instituţiile de credit şi instituţiile financiare au obligaţia de a desemna un ofiţer de conformitate subordonat conducerii executive, care coordoneaza implementarea politicilor şi procedurilor interne pentru aplicarea prezentei legi.

(3) Persoanele desemnate conform alin. (1) şi (2) raspund pentru indeplinirea sarcinilor stabilite in aplicarea prezentei legi.

ART. 10

Intra sub incidenţa prezentei legi urmatoarele persoane fizice sau juridice:

a) instituţiile de credit şi sucursalele din Romania ale instituţiilor de credit straine;

b) instituţiile financiare, precum şi sucursalele din Romania ale instituţiilor financiare straine;

c) administratorii de fonduri de pensii private, in nume propriu şi pentru fondurile de pensii private pe care le administreaza, agenţii de marketing autorizaţi/avizaţi in sistemul pensiilor private;

d) cazinourile;

e) auditorii, persoanele fizice şi juridice care acorda consultanţa fiscala sau contabila;

f) notarii publici, avocaţii şi alte persoane care exercita profesii juridice liberale, in cazul in care acorda asistenţa in intocmirea sau perfectarea de operaţiuni pentru clienţii lor privind cumpararea ori vanzarea de bunuri imobile, acţiuni sau parţi sociale ori elemente ale fondului de comerţ, administrarea instrumentelor financiare sau a altor bunuri ale clienţilor, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcţionarii sau administrarii unei societaţi comerciale, constituirea, administrarea ori conducerea societaţilor comerciale, organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare sau a altor structuri similare ori desfaşurarea, potrivit legii, a altor activitaţi fiduciare, precum şi in cazul in care işi reprezinta clienţii in orice operaţiune cu caracter financiar ori vizand bunuri imobile;

g) furnizorii de servicii pentru societaţile comerciale şi alte entitaţi sau construcţii juridice, alţii decat cei prevazuţi la lit. e) sau f), aşa cum sunt definiţi la  2lit. k);

h) persoanele cu atribuţii in procesul de privatizare;

i) agenţii imobiliari;

j) asociaţiile şi fundaţiile;

k) alte persoane fizice sau juridice care comercializeaza bunuri şi/sau servicii, numai in masura in care acestea au la baza operaţiuni cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 15.000 euro, indiferent daca tranzacţia se executa printr-o singura operaţiune sau prin mai multe operaţiuni ce par a avea o legatura intre ele.

 

  1. Obligatiile de a raporta:

ART. 5

(7) Persoanele prevazute la art. 10 ori persoanele desemnate potrivit dispoziţiilor art. 20 alin. (1) vor raporta Oficiului, in cel mult 10 zile lucratoare, efectuarea operaţiunilor cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 15.000 euro, indiferent daca tranzacţia se realizeaza prin una sau mai multe operaţiuni ce par a avea o legatura intre ele.

(8) Prevederile alin. (7) se aplica şi transferurilor externe in şi din conturi pentru sume a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 15.000 euro.

3. Obligatiile de a aplica masurile-standard si masurile suplimentare de cunoaştere a clientelei:

ART. 13

(1) Persoanele prevazute la art. 10 au obligaţia de a aplica masurile-standard de cunoaştere a clientelei in urmatoarele situaţii:

a) la stabilirea unei relaţii de afaceri;

b) la efectuarea tranzacţiilor ocazionale in valoare de cel puţin 15.000 euro ori echivalent, indiferent daca tranzacţia se realizeaza printr-o singura operaţiune sau mai multe operaţiuni ce par a avea o legatura intre ele;

  1. Obligatiile de a pastra copii de pe documente ca dovada de identitate, sau referinte de identitate ale clientilor si inregistrarile tuturor operaţiunilor financiare:

ART. 19

(1) In fiecare caz in care identitatea este solicitata potrivit prevederilor prezentei legi, persoana juridica sau persoana fizica prevazuta la art. 10, care are obligaţia identificarii clientului, va pastra o copie de pe document, ca dovada de identitate, sau referinţe de identitate, pentru o perioada de minimum 5 ani, incepand cu data cand se incheie relaţia cu clientul.

(2) Persoanele prevazute la art. 10 vor pastra evidenţele secundare sau operative şi inregistrarile tuturor operaţiunilor financiare ce decurg din derularea unei relaţii de afaceri ori a unei tranzacţii ocazionale pe o perioada de minimum 5 ani de la incheierea relaţiei de afaceri, respectiv de la realizarea tranzacţiei ocazionale, intr-o forma corespunzatoare, pentru a putea fi folosite ca mijloace de proba in justiţie.

  1.  Obligaţia de a raspunde la cererile de date si informaţii ale Oficiului:

ART.7

(2) Persoanele prevazute la art. 10 vor transmite Oficiului datele şi informaţiile solicitate, in termen de 30 de zile de la data primirii cererii.

Amenzile aplicabile pentru nerespectarea prevederilor legale privind prevenirea si combaterea spalarii banilor sunt:

ART. 28

(1) Constituie contravenţie urmatoarele fapte, daca nu au fost savarşite in astfel de condiţii incat sa constituie infracţiuni:

  1. a) nerespectarea obligaţiilor prevazute la art. 5 alin. (1), (7) şi (8) şi la art. 6;
  2.  b) nerespectarea obligaţiilor prevazute la art. 5 alin. (3) teza a treia, art. 7 alin. (2), art. 11, 12, 13, 14, 15, art. 18 alin. (1), art. 19 – 21 şi la art. 24.

(2) Contravenţiile prevazute la alin. (1) lit. a) se sancţioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei, iar contravenţiile prevazute la alin. (1) lit. b) se sancţioneaza cu amenda de la 15.000 lei la 50.000 lei.

Pentru ca sustinem dezvoltarea corecta si sanatoasa a afacerii tale, suntem deschisi sa iti oferim toate informatiile de care ai nevoie. Te asteptam sa ne contactezi sa stam de vorba.

Post a comment

Your email address will not be published.