06 martie 2018

Persoanele lezate intr-un drept al lor afectate printr-un act administrativ fiscal pot face CONTESTATIE Impotriva acestuia. Exista trei elemente esentiale in perspectiva unei contestatii:
1. Opozabilitatea actului administrativ
Actul administrativ fiscal produce efecte din momentul in care este comunicat contribuabilului sau la o data ulterioara mentionata in actul administrativ comunicat potrivit legii. Actul administrativ care nu a fost comunicat nu este opozabil contribuabilului si nu produce efecte juridice.
Atentie, deci! Daca organul fiscal nu face dovada ca v-a comunicat actul administrativ fiscal, acesta nu are nicio consecinta intrucat nu produce efecte juridice.

2. Nulitatea actului administrativ fiscal
Actul administrativ fiscal este nul in oricare dintre urmatoarele situatii:
– este emis cu incalcarea prevederilor legale privind competenta;
– nu cuprinde unul din elementele referitoare la numele, prenumele si calitatea persoanei imputernicite a organului fiscal, numele si prenumele ori denumirea contribuabilului, a obiectului actului administrativ sau a semnaturii persoanei imputernicite a organului fiscal;
este afectat de o grava si evidenta eroare.

3. Anularea, desfiintarea sau modificarea actului administrativ fiscal
In caz de anulare sau desfiintare a actelor administrativ fiscale prin care s-au stabilit creante fiscale, procedura atrage dupa sine emiterea unui nou act administrativ fiscal.
Exista doua tipuri de contestatie:
1. Contestarea actelor de executare silita;
2. Contestarea deciziilor de impunere, deciziilor de calcul accesorii (dobanzi, penalitati de intarziere, penalitati de nedeclarare) urmare inspectiilor fiscale.

Intrucat Manualul de protectie fiscala a urmarit si urmareste problematica controlului fiscal, prezentam in continuare aspectele importante legate doar de contestarea deciziilor de impunere, deciziilor de calcul accesorii (dobanzi, penalitati de intarziere, penalitati de nedeclarare) urmare inspectiilor fiscale.

Contestarea deciziilor de impunere, deciziilor de calcul accesorii (dobanzi, penalitati de intarziere, penalitati de nedeclarare) urmare inspectiilor fiscale:
Impotriva titlului de creanta, precum si impotriva altor acte administrative fiscale se poate formula contestatie. Aceasta este o cale administrativa de atac si nu inlatura dreptul la actiune al celui care se considera lezat in drepturile sale printr-un act administrativ fiscal;
Este indreptatit la contestatie numai cel care considera ca a fost lezat in drepturile sale printr-un act administrativ fiscal;
Baza de impozitare si creanta fiscala stabilite prin decizie de impunere se contesta numai impreuna.

Trebuie sa stiti care sunt elementele unei contestatii
1. datele de identificare a contestatorului;
2. obiectul contestatiei;
3. motivele de fapt si de drept;
4. dovezile pe care se intemeiaza;
5. semnatura contestatorului sau a imputernicitului acestuia.

In cazul in care contestatia nu este bine argumentata si probata, aceasta poate fi respinsa printr-una dintre metodele enumerate de OPANAF nr. 3741/2015, astfel:

1. neintemeiata, in situatia in care argumentele de fapt si de drept prezentate in sustinerea contestatiei nu sunt de natura sa modifice cele dispuse prin actul administrativ fiscal atacat;
2. nemotivata, in situatia in care contestatorul nu prezinta argumente de fapt si de drept in sustinerea contestatiei;
3. fiind fara obiect, in situatia in care sumele si masurile contestate nu au fost stabilite prin actul administrativ fiscal atacat;
4. inadmisibila, in situatia contestarii deciziilor de impunere emise in temeiul deciziei referitoare la baza de impunere (conf. art. 268 alin. (6) din Codul de procedura fiscala) precum si in situatia contestarii de sine statatoare a Raportului de inspectie fiscala sau a Procesului-verbal emis de organele fiscale sau vamale. Aceasta solutie o pronunta organul fiscal emitent al actului atacat.

Trebuie sa stiti care sunt solutiile asupra unei constestatii
1. Prin decizie, contestatia poate fi admisa, in totalitate sau in parte, ori respinsa.
2. In cazul admiterii contestatiei se decide, dupa caz, anularea totala sau partiala a actului atacat.
3. Exista si o situatie aparte, si anume desfiintarea actului administrativ fiscal

Prin decizie se poate desfiinta, total sau partial, actul administrativ atacat in situatia in care, din documentele existente la dosar si in urma demersurilor intreprinse la organul fiscal emitent, nu se poate stabili situatia de fapt in cauza supusa solutionarii prin raportare la temeiurile de drept invocate de organul competent si de contestator. In acest caz, organul fiscal competent urmeaza sa incheie un nou act administrativ fiscal care trebuie sa aiba in vedere strict considerentele deciziei de solutionare a contestatiei. Pentru un tip de creanta fiscala si pentru o perioada supusa impozitarii, desfiintarea actului administrativ fiscal se poate pronunta o singura data.

Solutia de desfiintare este pusa in executare in termen de 60 de zile de la data comunicarii deciziei in cazul contribuabililor mari si mijlocii si in termen de 30 zile în cazul celorlalţi contribuabili, iar noul act administrativ fiscal emis vizeaza strict aceeasi perioada si acelasi obiect al contestatiei pentru care s-a pronuntat solutia de desfiintare.
Mai exista si o alta situatie aparte, si anume suspendarea solutionarii cauzei, indeosebi in situatia in care au existat indicii privind fapte de natura penala si care au facut obiectul unei astfel de sesizari. Organul de solutionare competent poate suspenda solutionarea contestatiei administrative la cererea contestatarului sau din oficiu. Dacă prin decizie se suspendă soluţionarea contestaţiei până la rezolvarea cauzei penale, organul de solutionare competent va relua procedura administrativa, numai dupa incetarea definitiva si executorie a motivului care a determinat suspendarea, la cererea contestatarului sau a organului fiscal. Aceasta trebuie dovedita de catre organele fiscale sau de contestator printr-un inscris emis de organele abilitate. Solutia data de organele de cercetare ai urmarire penala trebuie însotita de rezolutia motivata, atunci cand suspendarea a fost pronuntata pana la rezolvarea cauzei penale.

Este foarte important sa stiti si termenele de depunere a unei contestatii pentru a nu fi in situatia de a fi respinsa datorita acestui motiv
Potrivit art. 270 din Codul de procedura fiscala, termenul de depunere al unei contestatii este de 45 zile de la comunicarea actului administrativ fiscal contestat. OPANAF nr. 3741/2015 vine să precizeze modul de determinare al acestui termen, respectiv:
Termenul de depunere a contestatiei se calculeaza pe zile libere, cu exceptia cazului in care prin lege se prevede altfel, neintrand in calcul nici ziua cand a inceput, nici ziua cand s-a sfarsit termenul.

De exemplu: Actul administrativ fiscal este comunicat contribuabilului în data de 29 iunie, termenul de 45 de zile incepe sa curga de la data de 30 iunie si se implineste in data de 13 august, astfel incat ultima zi de depunere a contestatiei este 14 august.
Termenul care se sfarseste intr-o zi de sarbatoare legala sau cand serviciul este suspendat (de exemplu, zile de repaus saptamanal) se va prelungi pana la sfarsitul primei zile de lucru urmatoare.
De exemplu: In situatia in care data de 30 iulie prezentata la exemplul anterior este sambata, ultima zi de depunere a contestatiei este luni, 1 august.
Termenul de 3 luni prevăzut la art. 270 alin. (4) din Codul de procedura fiscala se sfarseste in ziua lunii corespunzătoare zilei de plecare.
De exemplu: Actul administrativ fiscal este comunicat contribuabilului in data de 15 ianuarie, termenul de 3 luni se sfarseste in data de 15 aprilie, astfel incat ultima zi de depunere a contestatiei este data de 15 aprilie.
Termenul care, începand la data de 29, 30 sau 31 a lunii, se sfarseste intr-o luna care nu are o asemenea zi se va socoti implinit in ultima zi a lunii, cum ar fi exemplul expus mai jos:
Actul administrativ fiscal este comunicat în data de 30 noiembrie, termenul de 3 luni se sfarseste in ultima ultima zi a lunii februarie, respectiv 28 sau 29 februarie, reprezentand ultima zi de depunere a contestatiei.

Nexia CRG Expert este, de peste 20 de ani, partenerul de incredere al afacerii tale. Oferim servicii integrate: contabilitate, consultanta fiscala si in afaceri. In calitate de membru Nexia International, beneficiem de expertiza internationala pentru dezvoltarea afacerii tale.