09 decembrie 2013

A fost publicată în Monitorul Oficial nr. 703 din 15.11.2013 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 102/2013, prin care au fost aduse modificări şi completări Codului Fiscal, care pot avea relevanţă în contextul operaţiunilor economico-financiare pe care societatea dvs. le desfăşoară incepand ci 1 ianuarie 2014. Noutăţile introduse de aceasta vizând:

 

Impozitul pe profit

• contribuabilii care au exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic conform Ordinului 3055/ 2009 pentru aprobarea  Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, pot opta ca anul fiscal sa corespunda exerciţiului financiar;

• sunt neimpozabile la calculul de impozit pe profit, dividendele primite de la o persoana juridica romana/persoana juridica straina, daca persoana juridica romana care primeste dividendele detine, pe o perioadă neîntrerupta de 1 an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividendele;

• deasemenea, sunt neimpozabile veniturile din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana/persoana juridica straina (situata intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri), daca la data vanzarii/ cesionarii inclusiv contribuabilul detine pe o perioadă neintrerupta de 1 an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice la care are titlurile de participare;

• veniturile din lichidarea unei alte persoane juridice romane/persoane juridice străine, dacă la data începerii operaţiunii de lichidare, contribuabilul deţine pe o perioadă neîntreruptă de un an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice supuse operaţiunii de lichidare;

• cheltuielile cu sponsorizările care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, vor putea fi reportate în următorii 7 ani consecutivi, recuperandu-se în ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

• sunt reglementate posibilitatea şi condiţiile prin care persoanele juridice din state membre UE/SEE ce desfaşoară activitate printr-un sediu permanent în România să beneficieze de avantajul creditului fiscal extern pentru veniturile impozitate în străinatate.

 

Taxa pe valoarea adăugată

• se modifică prevederile referitoare la ajustarea TVA, în sensul că nu se impune ajustarea în cazul bunurilor pierdute, distruse sau furate, în condiţiile în care pierderea, distrugerea sau furtul bunurilor sunt demonstrate corespunzător;

• a fost eliminată condiţia referitoare la achitarea TVA solicitată la rambursare de către persoanele impozabile nestabilite în România. Potrivit noilor prevederi, rambursările de TVA către persoanele impozabile nestabilite în România se vor acorda chiar dacă TVA solicitată la rambursare nu este achitată;

• a fost exclus din baza de impozitare a TVA aferentă serviciilor de leasing costul cu asigurarea bunului care face obiectul contractului de leasing, acest cost urmând a fi recuperat de societăţile de leasing prin refacturare de la utilizatori;

• se va aplica scutirea de TVA în cazul achiziţiilor intracomunitare realizate de nerezidenţii nestabiliţi în România, dacă efectuează operaţiuni care dau drept de deducere a TVA;

• se introduce interdicţia expresă de a comnercializa ţigarete către persoane fizice la un preţ mai mic decat preţul de vânzare cu amănuntul declarat şi contravenţia aferentă,

• se stabileşte un nou mod de calcul a valorii accizelor în lei, în situaţia în care cursul de schimb valutar stabilit pentru un an este mai mic decât cel aferent anului precedent. Potrivit acestei modalităţi de cacul, cursul aplicabil pentru anul 2014 este de 4,738 lei/euro, cu 4,77% mai mare decât în 2013.

 

Impozit pe venit

• se confirmă în mod expres posibilitatea deducerii din venitul brut a contribuţiilor sociale obligatorii, în România sau în străinatate, în conformitate cu prevederile instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte (regulamentele europene sau convenţiile/ acordurile bilaterale în domeniu);

• se prevede permiterea deducerii contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate din veniturile anuale realizate din cedarea folosinţei bunurilor.

 

Microintreprinderi

• daca o microîntreprindere realizează venituri din consultanţă şi management de peste 20% inclusiv, în veniturile totale, aceasta va plăti impozit pe profit;

• excluderea din baza impozabilă a veniturilor din diferenţele de curs valutar şi impozitarea diferentelor favorabile rezultate din diferenţele de curs înregistrate ca urmare a decontării creanţelor şi datoriilor în funcţie de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate iniţial

• excluderea din baza impozabilă a valorii reducerilor comerciale acordate ulterior facturării şi impozitarea reducerilor comerciale primite ulterior facturării.

 

Impozit (nou) pe construcţii

• a fost introdus un nou impozit asupra valorii construcţiilor (altele decât clădirile pentru care se datorează impozit pe clădiri potrivit titlului IX din Codul fiscal), începând cu 1 ianuarie 2014, aplicabil construcţiilor prevăzute în grupa 1 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe din H.G.2139/2004,

• cota de impozitare este de 1,5% şi se aplică asupra valorii construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la 31 decembrie a anului anterior, evidenţiată contabil în soldul debitor al conturilor, din care se scad anumite valori

• calculul şi declararea acestuia se efectuează de către contribuabili anual, până la data de 25 mai, inclusiv, a anului pentru care se datorează impozitul. Plata se efectuează în două rate egale, până la data de 25 mai şi 25 septembrie, inclusiv.

 

S-a publicat Ordinul 1898/2013 pentru modificarea si completarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, aplicabil incepand cu 1 ianuarie 2014. Dintre noutatile introduse Ordinul 1898/ 2013, amintim:

• In situatia in care persoane juridice cu sediul in strainatate îsi desfasoara activitatea in Romania prin mai multe sedii permanente, situatiile financiare anuale şi raportarile contabile se vor intocmi de sediul permanent desemnat sa indeplineasca obligatiile fiscale;

• Veniturile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere atunci cand se poate evalua in mod credibil o crestere a beneficiilor economice viitoare legate de cresterea valorii unui activ sau de scaderea valorii unei datorii – recunoaşterea veniturilor se realizeaza simultan cu recunoaşterea creşterii de active sau reducerii datoriilor. Cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere atunci cand se poate evalua in mod credibil o diminuare a beneficiilor economice viitoare legate de o diminuare a valorii unui activ sau de o crestere a valorii unei datorii – recunoasterea cheltuielilor are loc simultan cu recunoasterea cresteriidatoriilor sau reducerii activelor;

• Recunoasterea imobilizărilor corporale, dupa rationamentul profesional, la aplicarea criteriilor de recunoastere pentru circumstantele specifice fiecarei entitati;

• In cazul terenurilor care au fost reevaluate, la scoaterea din evidenta a acestora, diferenta din reevaluare aferenta partii cedate se considera surplus realizat din rezerve din reevaluare, corespunzator valorii contabile a terenurilor scoase din evidenta, si se evidentiaza in contul 1065 „Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare”.”

• Referitor la creantele preluate prin cesionare, acestea se vor evidentia in contabilitate la costul de achizitie (461 „Debitori diversi” = 462 „Creditori diversi”). Valoarea nominala a creantelor astfel preluate se evidentiaza in afara bilantului (contul 809 „Creante preluate prin cesionare. atunci cand cesionarul recupereaza de la debitorul preluat o suma mai mare decat costul de achizitie al creantei fata de acesta, diferenta dintre suma incasata si costul de achizitie se inregistreaza la venituri (contul 758 „Alte venituri din exploatare”/ analitic distinct) la data încasarii. In cazul in care cesionarul cedează creanta fata de debitorul preluat, acesta recunoaste in contabilitate la data cedarii: ca o cheltuiala (contul 654 „Pierderi din creante si debitori diversi”>), daca costul de achizitie al creantei cedate este mai mare decat pretul de cesiune al acesteia; sau ca un venit (contul 758 „Alte venituri din exploatare”/analitic distinct), daca pretul de cesiune al creantei cedate este mai mare decat costul de achizitie al acesteia.

• Subventiile guvernamentale, inclusiv subventiile nemonetare la valoarea justa, nu trebuie recunoscute pana cand nu exista suficienta siguranta ca entitatea va respecta conditiile impuse de acordarea lor si subventiile vor fi primite. Doar primirea unei subventii nu furnizeaza ea insasii dovezi concludente ca toate conditiile atasate acordarii subventiei au fost sau vor fi îndeplinite.

• Unele entitati pot practica programe de fidelizare a clientilor, care presupun acordarea de puncte cadou acestora. Aceste puncte cadou pot fi utilizate pentru a achizitiona bunuri sau servicii gratuite sau cu pret redus, ca parte a unei tranzactii de vanzare de bunuri sau prestari de servicii, sub rezerva indeplinirii unor eventuale conditii suplimentare. Entitatea contabilizeaza punctele cadou ca o componenta identificabila a tranzactiei in cadrul careia acestea sunt acordate (contul 472 „Venituri înregistrate în avans”/analitic distinct). Suma corespunzatoare punctelor cadou se recunoaste drept venit in momentul in care entitatea isi indeplineste obligatia de a furniza premiile sau la expirarea perioadei in cadrul careia clientii pot utiliza punctele cadou. Daca se estimeaza ca nivelul cheltuielilor necesare indeplinirii obligatiei de a furniza premiile depaseste contravaloarea primita sau de primit pentru acestea, la data la care clientul le rascumpara, pentru diferenta aferenta entitatea inregistreaza in contabilitate un provizion.

 

Prin Hotararea 871/2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, incepand anul 2014, acesta va creste in doua transe, astfel:

• Incepand cu data de 1 ianuarie 2014, salariul de baza minim brut pe tara garantat se stabileste la 850 lei lunar;

• incepând cu data de 1 iulie 2014, salariul de baza minim brut pe tara garantat se stabileşte la 900 lei lunar.